Rozsah prací bude upraven podle získaných prostředků z dotačních titulů.